PLANS - narzędzia do analizy pracy KSE 

     
   

 

Dane do programu

Program Plans obsługuje dane w tak zwanym formacie KDM, używanym od lat w polskiej elektroenergetyce, a także w formacie EPC pakietu PSLF firmy General Electric oraz w formacie IEN, stosowanym w celach dydaktyczno szkoleniowych. Program ma również możliwość zapisu i odczytu danych w postaci binarnej (BIN_format). Dane sieciowe mogą byś wyświetlone w postaci tabel, istnieje również możliwość wyświetlenie danych (dla jednego elementu) na specjalnie przygotowanych oknach dialogowych.

Dane opisujące elektroenergetyczną sieć przesyłową są podzielone na następujące grupy:
Gałęzie-dane opisujące topologię sieci i parametry impedancyjne linii i transformatorów
Linie-parametry właściwe dla linii przesyłowych
Transformatory-parametry zawierające przekładnie transformatorów i inne dane właściwe transformatorom
Węzły-dane opisujące węzły sieciowe (szyny WN)
Generatory-dane opisujące pojedyncze generatory przyłączone do węzłów sieci (szyn WN)
Odbiory-dane opisujące pojedyncze odbiory (transformatory WN/SN) przyłączone do węzłów sieci (szyn WN)
Obszary-podział sieci na obszary i podobszary