Dziennik zmian - 2012

 • Potrzeby własne generatorów

  20.01.2012 tz

  Do tej pory moc potrzeb własnych generatorów była w dwóch miejscach: w parametrach generatora oraz w sztucznie tworzonym odbiorze typu PW (potrzeby własne). W specyficznych przypadkach mogło to prowadzić do różnic tych dwóch wartości. Obecnie odbiory typu PW nie są tworzone/używane, a wartość mocy potrzeb własnych występuje tylko przy generatorze.

 • Nowe funkcje edytora grafiki

  27.01.2012 tz
 • Nowe funkcje wyświetlania wyników na schematach

  27.01.2012 tz
 • Zapis i odczyt transformatorów z przekładnią poprzeczną w formacie EPC.

  17.03.2012 tz

  W formacie EPC nie ma możliwości zapisu informacji o kącie, po którym dodawane jest napięcie w transformatorach z przekładnią poprzeczną (transformator o typie 4 w formacie EPC). Dlatego podczas odczytu z formatu EPC przyjęto, że kąt ten jest równy 90 stopni. Zakres regulacji przekładni kątowej wynika z danych w polach tmin i tmax (dla typu 4 jest to zakres przekładni kątowej), liczba zaczepów obliczana jest na podstawie zakresów kąta oraz pola stepp; przekładnia wzdłużna przy zmianie zaczepu pozostaje prawie bez zmiany (w odróżnieniu od regulacji w osi 60 czy 120 stopni).

 • Odczyt formatu EPC w wersji 17.

  17.03.2012 tz
 • Nagrywanie plików uzupełnień.

  17.03.2012 tz

  Funkcja nagrywania plików uzupełnień (menu Plik > Makro > Nagraj uzupełnienia) umożliwia automatyczne wygenerowanie pliku uzupełnień z informacjami o wynakonych operacjach na bieżącym modelu, np. przełączenia, wyłączenia czy zamodelowaniu nowych elementów. Plik uzupełnień może być doczytany do innych modeli.

 • Znak zapytania w pliku uzupełnień.

  17.03.2012 tz

  Znak zapytania '?' w pliku uzupełnień powoduje, że odpowiednie pole w danym rekordzie (reaktancja linii status generatora) nie zostanie zmienione. W przypadku nazwy węzła przyłaczenia można wpisać AAA1?1 w celu nie przełączenia elementu (np generatora) na inny układ szyn.

 • Drukowanie schematów.

  17.03.2012 tz

  Dodano szereg opcji drukowania: definiowanie nagłówków i stopek, drukowanie całego schematu w podziale na strony i inne (polecenie Plik > Ustawienia wydruku w menu graficznym).

 • Zarządzanie danymi tabelarycznymi.

  23.04.2012 tz
 • Otwieranie/zapisywanie plików.

  18.06.2012 tz
 • Historia zmian w modelu.

  22.06.2012 tz

  Dodano opcję automatycznego tworzenia historii zmian w modelu. Historię zmian można podejrzeć wywołując polecenie z menu Dane > Historia. Informacje o wprowadzonyc zmianach domyślnie nie sa zapisywane do modelu; opcja ta może być włączona w ustawieniach programu, na zakładce "Ogólne".

 • Powtórzenie pierwszej kolumny w tabelach.

  27.06.2012 tz

  Powtórzono pierwszą (stałą) kolumnę na siatkach. Zmiana ma na celu ułatwienie wyszukiwania, sortowania i filtrowania po nazwach. Zmiana dotyczy danych linii i transformatorów oraz wyników na siatkach. Przy eksporcie siatek do plików tekstowych pierwsza kolumna nie jest zapisywana, więc format tych plików nie powinien ulec zmianie.

 • Wyświetlenie mocy całej stacji na schematach.

  27.06.2012 tz

  Aby wyświetlić na schemacie moc całej stacji (np. suma mocy odbiorów przyłączonych do wszystkich szyn w danej stacji i o dowolnym napięciu) należy dla tekstu podać nastepujące atrybuty:
  - atrybut 1: nazwa_szyn (np. WJE111)
  - atrybut 1: pS (lub qS, rS, sS, tS, vS - pierwsza literka oznacza wielkość elektryczną jak dla pojedyńczego węzła, druga literka 'S')
  Tekst zostanie podmieniony na odpowiednią sumę mocy w węzłach WJE11, WJE121 (również WJE211 jeśli by była).

 • Wyświetlenie mocy całej stacji na schematach.

  27.06.2012 tz

  Dostęp do mocy dopuszczalnych i awaryjnych dla transformatora z poziomu sktypów JS i VBS (metody GetSdop i AddSdop obiektu klasy Trf).

 • Wyświetlenie małych wartości mocy na schematach.

  10.07.2012 tz

  Dla małych wartości mocy węzłowych (dla szyn, odbiorów i generatorów), tzn. gdy |P|<0.5 MW, program na schematach wyświetlał liczbę z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, co w połaczeniu ze znakiem '-' powodowało, że wyświetlany tekst zajmował 4 znaki i mógł nakładać się na inny element graficzny. W nowej wersji programu takie liczby będą wyświetlane jako +0 lub -0, przy czym znak '+' mówi, że liczba jest większa od zera, a znak '-', że liczba jest mniejsza od zera. Jeżeli liczba jest równa zeru (np. brak odbioru/generacji w węźle), zostanie wyświetlone zero (bez znaku).

 • Symetryczne przesuwniki fazowe o kącie regulacji -90.

  03.09.2012 tz

  Zamodelowanie symetrycznych przesuwników fazowych o kącie regulacji -90. Dotychczas prawidłowo odwzorowane były przesuwniki tego typu o kącie +90.

 • Transformatory blokowe w modelu w formacie EPC.

  05.09.2012 tz

  W formacie EPC nie ma typu odpowiadającego transformatorowi blokowemu z formatu KDM. Do tej pory przy konwersji z formatu KDM do EPC i powrotowi do formatu KDM do zapisu informacji o typie tranformatora wykorzystywano pole Tran.proj. Uniemożliwiało to import modeli EPC z innych systemów (EMS). Obecnie podstawowe typy transformatorów (bez regulacji, z regulacją napięciową i z regulacją kątową) są odczytywane z pola Tran.typ, natomiast transformatory blokowe są wykrywane na podstawie informacji o węźle regulowanym dla generatora i wykryciu transformatora łączocego węzeł regulowany z węzłem przyłączenia generatora.