Dziennik zmian - 2015

 • Tworzenie listy elementów na schemacie

  16.01.2015 tz

  Dodano funkcję do tworzenia ctworzenie_listy_elementow.html'>listy elementów poprzez wskazywanie ich na schemacie sieci. Stworzoną listę można wykorzystać do typowania wyłączeń w regule N-1.

 • Korekta tytułu okna w regule N-1

  16.01.2015 tz

  Dodanie nazwy wybranego obszaru do tytułu okna typowanie w regule N-1.

 • Tablica zaczepów dla transformatora symetrycznego

  23.01.2015 tz

  Uwzględnienie tablicy zaczepów dla transformatora typu przesuwnik fazowy symetryczny. Jest to transformator, który przy zadanej liczbie zaczepów LZ tak naprawdę ma ich 2*LZ+1 (-LZ,...,0,...+LZ). Poprawiono: odczyt tablicy zaczepów z pliku z modelem, okno dialogowe z parametrami transformatora, obsługę siatek.

 • Sortowanie wyników w regule N-1

  05.02.2015 tz

  Możliwość sortowania wyników reguły N-1 wg trzech kryteriów: kolejności w modelu, stopnia przeciążenia, poziomu napięcia i stopnia przeciążenia. Opcja dostępna w ustawieniach reguły N-1.

 • Zapis wyłączeń w regule N-1

  06.02.2015 tz

  Zapis gałęzi z listy wyłączeń w regule N-1 w kolejności wyłączeń (wcześniej była kolejność występowania gałęzi w modelu).

 • Odblokowanie pierwszej kolumny na siatce dla reguły N-1

  06.02.2015 tz

  Dotychczas pierwsza kolumna na siatce dla reguły N-1 była zamrożona - nie można było wybrać komórki w tej kolumnie. Utrudniało to wyszukiwanie gałęzi po nazwie, ponieważ po wybraniu polecenia Znajdź konieczna była zmiana kolumny, na której miała być przeprowadzana operacja przeszukiwania. Obecnie wystarczy wybrać komórkę w pierwszej kolumnie (z nazwą gałęzi), i dopiero potem wybrać polecenie Znajdź (np. wciskając Ctrl+F). Oprócz siatki z gałęziami dla reguły N-1 zmiana dotyczy siatek dla ekwiwalentowania, równowagi Prstat, Grstat i Qustat oraz dla optymalizacji Q.

 • Usprawnienie działania okna do tworzenia listy elementów

  19.02.2015 tz

  Okno do tworzenia listy elementów jest wykorzystywane m. in. przy wyborze podsieci na podstawie listy. Do okna dodano wyszukiwanie komórki na siatce (Ctrl+F) oraz menu podręczne.

 • Typowanie gałęzi w regule N-1 za pomocą okna do wyboru elementów

  27.02.2015 tz

  Umożliwienie typowania gałęzi dla reguły N-1 oraz węzłów do ekwiwalentu poprzez okno do wyboru elementów (to samo okno, które jest używane przy wyborze podsieci na podstawie listy).

 • Nowa wersja zapisu do EPC

  06.30.2015 tz

  Opracowano nowy zestaw funkcji do zapisu w formacie EPC, wywoływany poprzez polecenie Plik > Zapisz Dane > Format EPC v2 (Poprzedni sposób zapisu do formatu EPC pozostał bez zmian). Główne cechy nowego zapisu to:

 • Wyłączenie generatora nie zawsze powoduje wyłączenie transformatora blokowego

  06.30.2015 tz

  Dotychczas każde wyłączenie generatora powodowało wyłączenie transformatora blokowego i odwrotnie, każde wyłączenie TB powodowało wyłączenie generatora. Obecnie jeżeli do szyny, na które pracuje wyłaczany generator podpięta jest inna gałąź lub odbiór, to transformator blokowy nie jest wyłaczany. Zasada ta działa przy wyłaczaniu generatora na siatce, oknie dialogowym oraz z grafiki.

 • Odczyt wyłączonych generatorów w formacie EPC

  06.30.2015 tz

  Do tej pory jeżeli został wczytany wyłączony generator współpracujący z załączonym transformatorem blokowym, to ten TB był wyłączany. Teraz sprawdzane jest, czy do tych szyn nie jest podłączony odbiór bądź gałąź, i w przypadku wykrycia takiej sytuacji transformator nie będzie wyłączany.

 • Wykrywanie transformatorów blokowych w formacie EPC

  06.30.2015 tz

  Przy odczycie z formatu EPC funkcja ustawiająca powiązania pomiędzy generatorem a transformatorem blokowym nie działała prawidłowo dla wyłączonych generatorów oraz transformatorów, tzn. transformator nie był rozpoznawany jako transformator blokowy. Błąd został naprawiony.

 • Odczyt boczników w formacie EPC

  06.30.2015 tz

  W przypadku odczytu boczników w formacie EPC był błąd objawiający się tym, że w wynikach węzłowych nie były wyświetlane moce boczników (Pb oraz Qb). Należy zaznaczyć, że obliczenia były prawidłowe, uwzględniały boczniki. Błąd został naprawiony.

 • Ekwiwalentowanie - sprzęgła

  14.07.2015 tz

  Ekwiwalent: przy likwidacji jednej szyny ze stacji wielosystemowej, zmieniały się nazwy sprzęgieł, które pozostawały w modelu. Przy odczycie lista sprzęgieł wyłączonych nie pasowała do istniejących nazw sprzęgieł: "nowa" nazwa nadawana automatycznie dla sprzęgła i "stara" nazwa wyłączonego sprzęgła.

 • Rozbicie Qg na generatory

  15.07.2015 tz

  Poprawa rozbicia Qg na generatory przyłączone do tego samego węzła (węzły typu 3, -1 i -2). Wcześniej mogło się zdarzyć, że moc generatora wychodziła poza zakres.

 • Prezycja zakresów dla Pg i Qg generatorów

  15.07.2015 tz
 • Odczyt przesuników symetrycznych ze starych modeli KDM

  30.07.2015 tz

  Program nie rozpoznawał transormatorów typu przesuwnik symetryczny zapisanych w starej wersji, tzn. za pomocą typu przesuwnik, kąta alfa równym 90 lub -90 oraz układzie połączeń równym "sym". Problem został rozwiązany i program takim przesuwnikom fazowym zmieni typ na przesunik fazowy symetryczny.

 • Zapis EPC, v2: nazwy obszarów

  30.07.2015 tz

  Zapis w formacie EPC v2 - obsługa opcji umożliwiającej wyłączenie zapisu nazw obszarów w formacie pozwalającym na powrót do struktury hierarchicznej dla obszarów w Plansie. Aby można było odtworzyć tą strukturę funkcja dodaje na końcu nazwy danego obszaru (zone i owner) id obszaru nadrzędnego. Wcześniej nie można było tej funkcji wyłączyć i nazwy obszarów zawsze były "ozdabiane" numerkami.

 • Zapis EPC, v2: id odbiorów i generatorów

  30.07.2015 tz

  Zapis w formacie EPC v2 - generowanie id odbiorów, generatorów i boczników na podstawie dwóch ostatnich znaków z nazwy elementu z zapobieganiem tworzenia duplikatów.

 • Przekroczenia napięciowe w sieci SN

  30.07.2015 tz

  Dodanie opcji na oknie z ustawieniami przekroczeń, czy sprawdzać przekroczenia napięciowe w węzłach SN (rozpoznawanych po Un<60).

 • Odczyt boczników w formacie KDM

  30.07.2015 tz

  W węzłach, w których były boczniki, program podczas odczytu danych automatycznie dodawał zwykły odbiór typu PQ z zerowymi mocami. Teraz program nie będzie tworzył tych odbiorów.

 • Stała wartość obciążalności linii powyżej temperatury T1

  22.09.2015 tz

  Dla charakterystyki obciążalności dla linii dodano możliwość zadania 'płaskiej' części powyżej punktu (T1,In4), tzn. że obciążalność powyżej In4 nie maleje, ale jest stała. Zmieniono w związku z tym format pliku KDM - w danych dodatkowych dla linii, jeśli po wartości In4 jest znak '=' to znaczy że dalej charakterystyka jest płaska. Zmieniono do tego okno edycyjne obciążalności. Dodano dwie kontrolki (dla obciążalności normalnej i awaryjnej) informujące że charakterystyka powyżej In4 ma być stała. Ponadto zmieniono rysowany wykres, aby pokazywał wprowadzone zmiany. Uaktualniono procedurę wyznaczania przekroczeń, aby uwzględniała nową charakterystykę.

  Możliwość zadania 'płaskiej' charakterystyki uwzględniono w nagrywaniu uzupełnień oraz w makrach JMP i JavaScript.

 • Zapamiętanie zakładki dla okien z właściwościami linii i transformatorów

  22.09.2015 tz

  Zapamiętanie podczas zamknięcia okna z właściwościami linii/transformatora widocznej zakładki, aby przy ponownym wyświetleniu okna była aktywna ta sama zakładka.

 • Ulepszenie metody Stotta

  05.10.2015 tz

  Zmodyfikowano metodę Stotta dzięki czemu czas obliczeń rozpływu mocy znacznie się skrócił .

 • Edycja mocy zapotrzebowania dla obszarów

  05.10.2015 tz

  Zmieniono okno do edycji mocy obszarów, aby dla edycji odbiorów domyślnie zaznaczona była opcja "Zachowaj stały tg fi"

 • Poprawki w module zwarciowym

  16.10.2015 tz
 • Automatyczne skany stacji

  16.10.2015 tz

  Wyświetlanie na skanie węzłów SN, a także rysowanie skanów dla nazw węzłów w formacie UCTE.

 • Zapis małych generatorów w formacie EPC

  02.11.2015 tz

  W Plansie generatory utrzymują napięcie w węźle, jeżeli typ węzła jest równy 2 lub 3 (odpowiednio bez limitów i z limitami Qmin i Qmax). PSLF reguluje napięcie wtedy, gdy Qmin <Qmax dla generatora, NIEZALEŻNIE od typu węzła, tzn. reguluje napięcie również w węzłach typu PQ. W modelu często występują generatory przyłączone do węzła odbiorowego, są to między innymi farmy wiatrowe. Aby PSLF również utrzymywał stałą wartość Qg w tych generatorach, to należy ustawić Qmin=Qmax=Qg i dodatkowo usunąć wykresy kołowe dla tych generatorów. Taka funkcja może być uruchomiona za pomocą opcji "Ustaw Qg=Qmin=Qmax dla generatorów podłączonych do węzłów odbiorowych (typu 1)" na oknie z ustawieniami dla zapisu w formacie EPC.

 • Ulepszenie metody Newtona

  02.11.2015 tz

  Zmodyfikowano metodę Newtona dzięki czemu przuspieszono obliczenia rozpływu mocy.

 • Rozpływ mocy z regulacją salda wymiany

  16.11.2015 tz

  Modyfikacja danych wejściowych do rozpływu mocy z regulacją salda wymiany, polegająca na przechowywaniu danych w pliku z modelem w formacie KDM, nowa sekcja *B, oraz na umożliwieniu edycji tych danych w programie Plans.

 • Czcionki systemowe na grafice

  27.11.2015 tz

  Możliwość wyświetlenia tekstów na grafice z wykorzystaniem czcionki systemowej (GrafSym oraz GrafZwar). Przełączanie pomiędzy czcionką Plansa a czcionkami systemowymi możliwe w opcjach programu, na zakładce Grafika.

 • Konfiguracja dla testu nazw

  27.11.2015 tz

  To testu nazw dodano konfigurację, dzięki której można np. sprawdzać powtórzone nazwy generatorów razem z nazwami węzłów (unikalne nazwy generatorów w obrębie jednej rozdzielni lub w obrębie całej sieci). Okno z konfiguracją pojawia się po uruchomieniu funkcji Dane->Testuj->Nazwy.

 • Charakterystyka awaryjna linii oraz wykresy kołowe generatorów

  10.12.2015 tz

  Dla charakterystyki awaryjnej linii oraz dla wykresu kołowego generatora dodano:

 • Kasowanie odbiorów i generatorów poprzez plik uzupełnień

  10.12.2015 tz

  Poprawienie kasowania poprzez plik uzupełnień tych odbiorów i generatorów, które były wcześniej wyłączone - bez odejmowania mocy elementu usuwanego od mocy węzłowej.

 • Zmiana linii w transformator poprzez plik uzupełnień

  10.12.2015 tz

  Umożliwiono zmianę typu gałęzi z linii w transformator poprzez plik uzupełnień.