Dziennik zmian - 2016

 • Odczyt tabeli zaczepów transformatora

  28.01.2016 tz

  W danych KDM w tabeli zaczepów transformatora kąty można podawać w radianaych lub w stopniach. Podczas odczytu program wyszukuje największą wartość bezwzględną kąta i jeżli jest ona większa od 1.05, to przyjmowane jest, że dla tego transformatora wszystkie kąty podano w stopniach, a jeżeli mniejsze od 1.05, to w radianach. Na oknie dialogowym transformatora, w zakładce zaczepy kąty podawane są w stopniach (bez zmian).

 • Poprawka na oknie dialogowym transformatora

  29.01.2016 tz

  Okno dialogowe z właściowościami transformatora, zakładka przełącznik: zmiana typu transformatora nie będzie już powodowała zmiany zaczepu na pierwszy.

 • Kierunek przepływu na gałęziach wewnątrz stacji

  16.02.2016 tz

  Rozwiązano problem prawidłowego pokazywania przepływów na liniach wewnątrz stacji: pomiędzy zwykłymi szynami (od 1 do 4), a węzłami oznaczonymi cyframi od 5. Np. przesuwnik fazowy w MIK (MIK414-MIK464), odczep w KZL (KZL153-KZL113). Problem pojawiał się przy przełączaniu gałęzi na inne szyny na skanie stacji.

 • Nowy typ węzła: -3

  20.02.2016 tz

  Wprowadzeny został nowy typ węzła -3: dla węzłów elektrownianych, od których odłączono generator, aby po jego ponownym załączeniu typ węzła został ustawiony na 3, a nie jak dotychczas na 1. W obliczeniach węzeł o typie -3 jest traktowany jak zwykły węzeł odbiorowy.

 • Odczyt tabeli zaczepów transformatora z plików uzupełnień

  23.02.2016 tz

  Poprawka przy wczytywaniu uzupełnień - tablice zaczepów: kąt delta nie był przeliczany ze stopni na radiany (w pliku uzp mogą być stopnie lub radiany, program przechowuje radiany).

 • Zwijanie transformatorów blokowych

  26.02.2016 tz

  Poprawiono błąd polegający na nie zapisywaniu położenia przełącznika zaczepów w procedurze zapisywania modelu z funkcją zwijania transformatorów blokowych.

 • Ekwiwalentowanie

  29.02.2016 tz

  Do ustawień dla ekwiwalentowania zostały dodane następujące opcje:

 • Uaktualnienie funkcji Dodaj KDM

  30.03.2016 tz

  Uaktualnienie funkcji Dodaj KDM (uwzględnienie tabel transformatora, danych do saldowania itp.)

 • Nagrywanie uzupłenień - generatory

  4.04.2016 tz

  Poprawka w nagrywaniu uzupełnień dla generatora: jeżeli węzeł przyłączenia się nie zmieniał, to na czwartej pozycji w nazwie pojawiał się znak zapytania, mający na celu zapobieganiu przełączanie generatora na inny układ szyn. Jeżeli jednak nazwa węzła nie była w kodzie normal (czyli no. YROG-G9), to znak zapytania powodował błąd. Obecnie program rozpoznaje, czy nazwa węzła jest zgodna z kodem normal czy nie, i na tej podstawie wstawia bądź nie znak zapytania.

 • Przełączanie odbiorów

  4.04.2016 tz

  Umożliwienie zmiany węzła przyłączenia dla odbiorów z poziomu siatek oraz okna właściwości odbioru.

 • Zapis do EPC

  8.04.2016 tz
  1. Poprawne wpisywanie liczby QTable w nagłówku sekcji
  2. Pozostawienie oryginalnych wartości Qmin i Qmax oraz zapis QTable dla generatorów wyłączonych, które są przyłączone do węzłów typu 1 i pracują poprzez transformator blokowy (najczęściej również wyłączony). Dotyczy dużych JWCD.
  3. Zapis ZTable w obu wersjach zapisu do EPC.
  4. Naprawiono błąd polegający na zapisie do pliku EPC niewłaściwego typu dla przesuwnika fazowego symetrycznego (zamiast p-regulacyjny był typ u-regulacyjny)
 • Rozszerzenie obciążalności prądowej linii

  25.04.2016 tz

  Dodanie do obciążalności prądowej linii pary liczb, która pozwala modelować łamaną charakterystykę liniową, tzn chrakaterystykę skłądającą się z trzech odcinków: stałej wartości In poniżej temperatury T0, odcinka o nachyleniu alfa1 pomiędzy temperaturą T0 i T1 oraz odcinka o nachyleniu alfa2 powyżej temperatury T1.

  Dla charakterystyki schodkowej nowa para liczb jest interpretowana jako obciążalność w temperaturze od 30 do 35 włącznie oraz powyżej 35 stopni.

  Nie jest wymagane wprowadzanie dodatkowej pary liczb, dotychczasowe charakterystyki liniowe i schodkowe będą działały prawidłowo.

 • Zwijanie transformatorów blokowych

  29.04.2016 tz

  Uwzględnienie sytuacji, że do szyn SN oprócz transformatora blokowego przyłączony jest inny transformator (np. Anwil Włocławek), linia lub bocznik. W takich sytuacjach blok generator-transformator nie będzie zwijany.

 • Indywidualne temperatury dla gałęzi

  29.04.2016 tz

  Umożliwienie wprowadzenia indywidualnej temperatury dla gałęzi dla obliczenia jej dopuszczalnej obciążalności prądowej. Temperatury zapisywane są w pliku KDM w sekcji *W. W przypadku linii, dla których nie wprowadzono indywidualnej temperatury, program wyznacza obciążalność na podstawie globalnej wartości temperatury (opcje programu, zakładka przekroczenia).

 • Ostatnio otwierane modele

  17.05.2016 tz

  Dodanie funkcji szybkiego otwierania ostatnio używanego modelu (w menu Plik).

 • Generatory na grafice

  30.05.2016 tz

  Prawidłowe wyświetlanie generatorów na grafice w przypadku, kiedy są dwa generatory o tej samej nazwie przyłączone do różnych szyn.

 • Odczyt KDM

  14.06.2016 tz

  Przyspieszenie wczytywania danych KDM za pomocą indeksowania struktur po nazwach elementów.

 • Zapis podsieci

  02.07.2016 tz

  Uaktualnienie funkcji zapisu podsieci (zapis temperatur indywidualnych, charakterystyki obciążalnościowej z dwoma punktami załamania).

 • GrafSym - drobna poprawka

  11.07.2016 tz

  Poprawiono błąd na grafice polegający na tym, że były wyświetlane wartości liczbowe dla węzłów narysowanych na schematach, ale których nie było w modelu KDM (wartości były brane ze stacji o zbliżonej nazwie).

 • Javascript: formatowanie liczb i wyszukiwanie elementów

  11.07.2016 tz
  1. Nowa funkcja FormatNum, służąca do formatowania liczby do stringa poprzez określenie szerokości i precyzji dla danej liczby.
  2. Funkcja [tablica].Find służąca do wyszukiwanie elementów (linii, węzłów itd) przeszukuje wszystkie nieskasowane elementy zamiast tylko widocznych (np. z wybranego obszaru).
 • Skany stacji: rozpoznawanie napięć węzłów

  11.07.2016 tz

  Przy tworzeniu automatycznych skanów stacji Plans obecnie będzie używał napięć znamionowych z danych węzła zamiast kodu napięcia w nazwie węzła.

 • Poprawki przy nagrywaniu i wczytywaniu uzupełnień.

  15.07.2016 tz

  Nagrywanie:

  1. dodanie charakterystyki awaryjnej do linii
  2. dodatkowy punkt na charakterystykach długotrwałych oraz awaryjnych linii
  3. temperatury indywidualne linii
  4. upływność gałęzi
  5. kolejność Qmin i Qmax w sekcji węzły

  Odczyt:

  1. linie sprzężone
  2. możliwość zmiany typu węzła z 1 na 3 dla węzłów, do których nie było przyłączonych generatorów, albo przyłączony generator był wyłączony. Przy jednoczesnym (tzn. w tych samych uzupełnieniach) załączeniu generatora typ węzła pozostanie 3, a jeżeli generator nie jest załączany, to typ węzła jest zmieniany na -3.
 • Grafika - węzły izolowane

  20.07.2016 tz

  Zapobieganie wyświetlania na grafice wartości napięcia dla węzła izolowanego.

 • Przekroczenia transformatorów dla temperatury 30 stopni

  20.07.2016 tz

  W funkcji przekroczenia dla temperatury 30 stopni wyświetlane były wartości Sd3 i Sa3 zamiast Sd2 i Sa2. Funkcja wykrywająca, czy dany transformator jest przeciążony w temperaturze 30 stopni, działała prawidłowo, tzn brała pod uwagę wartości Sd2 i Sa2.

 • Grafika - teksty dla wyłączonych generatorów

  09.08.2016 tz

  Na grafice powrócono do nie wyświetlania tekstów z wartościami P i Q dla wyłączonych generatorów.

 • Odczyt UCTE - lokalizacja przełącznika zaczepów

  17.08.2016 tz

  Odczyt UCTE - ustawianie lokalizacji przełącznika zaczepów w transformatorze po stronie wtórnej. Wwcześniej lokalizacja nie była ustawiana, mogła przyjmować wartości losowe, co mogło skutkować tym, żę była ustawiana na stronę pierwotną, co było błędem.

 • Wywołanie skanu stacji z okna z siatką dla gałęzi

  17.08.2016 tz

  Po wciśnięciu klawisza F7 na oknie z gałęziami, jeżeli aktywna jest kolumna "Węzeł końcowy", to wyświetlony zostanie schemat węzła końcowego. Dla innych kolumn będzie się wyświetlał skan węzła początkowego (w poprzedniej wersji zawsze wyświetlał się skan węzła początkowego).

 • Wybór podsieci - linie graniczne

  25.08.2016 tz

  Przy wyborze podsieci wybierane były tylko te linie, których początek był w wybranym obszarze, natomiast nie wybierane były te linie graniczne, które kończyły się w wybranym obszarze. Błąd został naprawiony.

 • Wyświetlanie strat dP dla gałęzi

  25.08.2016 tz

  Okno gałąź: w polu dP wyświetlana jest suma strat wzdłużnych i poprzecznych (wcześniej tylko straty wzdłużne).

 • Metoda DC (stałoprądowa)

  19.09.2016 tz

  Zmiana w metodzie DC, aby była to czysta metoda stałoprądowa, tzn. operująca tylka na wartościach mocy czynnych, reaktancjach oraz kątach fazowych napięciach. Wczesniejsza wersja uwzględniała w obliczeniach również wartości napięć oraz moce bierne, była bardziej zbliżona do metody Stotta.

 • Zapis qtable do plików epc

  27.10.2016 tz

  Poprawka przy zapisie qtable do plików w formacie epc i do plików gcc - program czasem zapisywał zbyt krótkie tabel, a czasem zbyt długie - ponad dopuszczalną ilość rekordów (20 dla epc i 15 dlca gcc). Obecnie program zapisuje co najwyżej 20 wierszy do formatu epc, a w przypadku plików gcc uzytkownik określa, ile tych rekordów ma zostać zapisane. W przypadku większej liczby rekordów tabeli qtable, program przy zapisie pomija niektóre z nich, nie obcina końcowych rekordów.

 • Wybór podsieci - węzły graniczne

  27.10.2016 tz

  Zablokowanie wielokrotne występowanie tego samego węzła granicznego przy zapisie podsieci. Błąd był wówczas, kiedy z węzła granicznego (z poza obszaru) wychodziło kilka linii do wybranej podsieci.

 • Nowa funkcja - temperatury indywidualne linii

  01.11.2016 tz

  Dodano możliwość zadawania indywidualnych temperatur dla linii, na podstawie których będzie wyznaczana ich dopuszzcalna obciążalność prądowa.

 • Grafsym - warstwy ukryte oraz teksty w kolorze białym

  01.11.2016 tz
  1. Poprawiono błąd polegający na niedrukowaniu białych tekstów.
  2. Zablokowanie wyświetlania tekstów z warstw ukrytych

  Oba błędy pojawiały się wówczas, kiedy używane były czcionki systemowe.

 • Uaktualnienie plików pomocy

  10.11.2016 tz

  Uaktualniono Pomoc Programu Plans w zakresie:

  1. JavaScript
  2. Charakterystyki obciążalnościowe linii
  3. Temperatury indywidualne linii