Dziennik zmian - 2017

 • Blok generator - transformator

  19.01.2017 tz

  Ustalone zostały jednolite zasady obowiązujące przy załączaniu generatorów i transformatorów pracujących w bloku. Opis zasad można znaleźć tutaj

  UWAGA

  Zmianie uległ sposób ustawiania typu węzła SN: w poprzednich wersjach programu przy wyłączeniu transformatora blokowego, typ węzła SN zmieniał się na 1, a po załączeniu automatycznie zmieniał się na 3. Uniemożliwiało to wprowadzenie na stałe typu 1 dla węzłów SN i tym samym blokowanie regulacji napięcia dla danego generatora (dotyczy przede wszystkim farm wiatrowych). Obecnie program zachowuje typy węzła, ale oznacza to, że w starym modelu węzeł SN dla generatora wyłączonego ma typ 1, a po załączeniu w nowym Plansie nadal będzie miał typ 1, co dla bloków JWCD będzie niepożądane .

 • Tabela przeciążeń (reguła N-x)

  20.01.2017 tz

  Rozszerzenie procedury obliczającej tabelę przeciążeń (regułę N-x) o możliwość:

 • Współpraca skryptów JScript z GrafSym

  23.02.2017 tz

  Opisano zasady współpracy makr JScript z modułem GrafSym.

 • Ekwiwalentowanie przesuwników fazowych

  14.04.2017 tz

  Ekwiwalentowanie transformatorów z regulacją kąta dodaje moce w węzłach krańcowych w celu prawidłowego odwzorowania przepływów mocy przez ten przesuwnik,

 • Odświeżanie siatki Wytwarzanie

  14.04.2017 tz

  Przeliczanie siatki Wytwarzanie po wprowadzeniu zmian na innych siatkach (np. generacji) za pomocą funkcji kopiuj w kolumnie.

 • Metoda stałoprądowa

  26.04.2017 tz
 • Ukrycie powtarzających się przekroczeń w regule N-1

  29.05.2017 tz

  Do ustawień dla reguły N-1 dodano opcję pozwalającą ukryć przekroczenia, które wystąpiły w układzie pełnym i powtarzają się w stanach awaryjnych bez odpowiednio dużej zmiany wartości przekroczenia.

 • Wykonywanie makra po wczytaniu modelu

  06.06.2017 tz

  Została dodana opcja, która pozwala na automatyczne uruchomienie makra po każdym wczytaniu modelu. Poprzez makro użytkownik może wymusić np. obliczenie rozpływu, ustawienie odpowiedniej temperatury dla przekroczeń, wybór podsieci czy wyświetlenie schematu sieci. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Odczyt danych sieciowych.

 • Ekwiwalent - przynależność węzłów granicznych do obszarów

  30.06.2017 tz

  Naprawiono błąd objawiający się tym, że podczas ekwiwalentowania sieci węzły graniczne traciły przynależność do obszaru.

 • Reguła N-1 - rozpływ dla układu pełnego

  30.06.2017 tz

  Obliczanie rozpływu mocy dla układu pełnego na początku procedury N-1. Wcześniej rozpływ bazowy nie był liczony, ponieważ przejście do modułu z regułą N-1 było możliwe pod warunkiem, że wcześniej był policzony rozpływ mocy. Warunek ten nie spełniał jednak swojej roli w przypadku, kiedy po wejściu do modułu użytkownik wprowadził zmiany do modelu sieci lub zmodyfikował ustawienia dla rozpływu (np. włączając saldowanie obszarów).

 • Zapis do EPC v2 parametru Kmin

  07.07.2017 tz

  Czasem istnieje potrzeba przechowania dowolnego parametru dla generatora (np. dodatkowy typ generatora, spoza typów standardowych:JWCD, JWCK itd). Można to zrobić wstawiając odpowiednią wartość do kolumny nieużywanej przez program Plans w obliczeniach, zalecane jest pole Gen.Kmin. Zapis takiego modelu i jego odczyt nie spowodują utraty tej informacji. Podczas zapisu do formatu EPC v2 wartość Kmin jest zapisywana do pola air_temp rekordu generatora w formacie EPC. Odczyt modelu EPC w programie Plans spowoduje wstawienie wartości z pola air_temp do pola Gen.Kmin.

 • Ekwiwalent - generatory w węzłach granicznych

  07.07.2017 tz

  Ekwiwalent - pozostawianie oryginalnych generatorów i odbiorów w węzłach granicznych.

 • Ekwiwalent - generatory w węzłach granicznych

  07.07.2017 tz

  Ekwiwalent - pozostawianie oryginalnych generatorów i odbiorów w węzłach granicznych.

 • Zwarcia - naprawa błędu "Osobliwość - sieć niespójna"

  23.08.2017 tz

  Zwarcia - zablokowanie wstawiania do macierzy dla składowej zerowej reaktancji dla sprzężeń wzajemnych, jeżeli wartość Xm0 jest wprowadzona (tzn. różna od zera), a nie jest określona gałąź sprzężona. Brak tej blokady powodował wystąpienie błędu w postaci komunikatu "Osobliwość - sieć niespójna" i braku obliczeń.

 • Uruchamianie makra po wczytaniu modelu - usunięcie błędu

  23.08.2017 tz

  Zablokowanie próby automatycznego uruchomienia makra po wczytaniu modelu KDM w przypadku, kiedy makro to nie zostało określone w ustawieniach programu. Poprawa czytelności komunikatu występującego wówczas, kiedy program nie może uruchomić tego makra (brak pliku, błędna ścieżka do pliku).

 • Odczyt UCTE - przesuwniki symetryczne

  21.09.2017 tz

  Poprawa wyliczania dU/zaczep i wynikającego z niego kąta obrotu napięcia, przy odczycie przesuwników symetrycznych z formatu UCTE.

 • Skalowanie mocy P generatorów w obszarze

  21.09.2017 tz

  Skalowania mocy generatorów w obszarze odbywa się proporcjonalnie do zapasu od punktu bieżącego do odpowiedniego limitu. W przypadku, kiedy punkty pracy pojedyńczych generatorów wykraczają poza dopuszczalny limit mocy <Pmin-Pmax>, do wyboru są dwie możliwości:

  We wcześniejszej wersji programu możliwe było działanie tylko wg pierwszego scenariusza, dodano drugą metodę. Wybór metody odbywa się na oknie służącym do skalowania mocy obszaru poprzez zaznaczenie/odznaczenie pola Kontrola Pg w zakresie <Pmin-Pmax> ( jeżeli zaznaczono, to realizowany jest scenariusz 1). Uwaga: pole widoczne tylko przy zaznaczeniu wiersza z mocą generatorów.

  Z poziomu makr dostęp do zmiennej sterującej poprzez Rslt.ControlPgRange